Poldermolen Oudegein

Plan: Molen Oudegein weer in functie

Datum: dinsdag 24 april 2018

De gemeente, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Utrechts Landschap zijn samen van plan om de molen Oudegein maalvaardig te maken waarmee de waterkwaliteit van het park Oudegein wordt verbeterd. Daarmee wil zij gehoor geven aan het burgerinitiatief van de werkgroep Molen Oudegein In deze brief informeren wij u over dit plan.

De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Op 24 april is het convenant ondertekend.

Burgerinitiatief
De werkgroep Molen Oudegein had al een  plan  ontwikkeld om de molen weer in gebruik te nemen. Daarbij kan de molen echt malen en wordt ge├»ntegreerd in het watersysteem van het Stadspark Oudegein. Dat is nu niet het geval. De molen zal naast zijn bemalingsfunctie ook worden ingezet voor verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit in het park.

Het plan in grote lijnen
Om dit plan te realiseren zijn er verschillende maatregelen nodig. Het huidige gemaal bij het kasteel Oudegein wordt buiten gebruik gesteld. Bij de molen bouwt het waterschap een nieuw gemaal. De watergangen vanaf het kasteel tot aan de Doorslag worden aangepast. Ook zullen waar nodig de waterpeilen in het park worden aangepast. Hiervoor zal het waterschap een peilbesluitprocedure starten.

Bij de molen wordt een verdeelwerk gemaakt. Hierdoor kunnen het gemaal en de molen gecontroleerd worden ingezet om het water rond te pompen door het park. Dit is goed voor de ecologische waterkwaliteit. Bij wateroverlast kan het overtollige water naar De Doorslag worden afgevoerd. Bij te weinig wind neemt een nieuw elektrisch gemaal de afvoertaak van de molen over.

De molen wordt aangepast om daadwerkelijk water te kunnen malen zodat zijn cultuurhistorische functie weer goed te zien. Er wordt o.a. een scheprad aan de molen bevestigd. In het park zelf worden duikers verhoogd en verbreed om de waterdoorvoer te verbeteren.

Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks de oorspronkelijke functie en de nieuwe functie van de molen zelf zien en ervaren . De oorspronkelijke functie van de molen bestaat uit bemaling van polders. De nieuwe functie van de molen is de inzet voor de verbetering van de waterkwaliteit. Een maalvaardige molen vervult een educatieve en cultuurhistorische functie en is een waardevolle aanvulling in het Natuurkwartier en park Oudegein.

Klimaatbestendig
De plannen in het park zijn voor het waterschap onderdeel van een veel groter project: de Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland (KWA).
Het doel van dit project is om tijdens extreme droogte, water aan te voeren naar West Nederland. De waterschappen in het westen krijgen dan te maken met verzilting. Om in de toekomst vaker en meer water vanuit het gebied aan te kunnen voeren, zijn veel maatregelen nodig. Dit is ook het geval in de Doorslag, onderdeel van een van de wateraanvoerroutes.

Wat betekent dit voor u?
Het waterschap heeft de planvoorbereidingsfase opgestart. In deze fase gaan we ook met alle betrokken partijen in gesprek over de verdere uitwerking van de plannen. De verwachting is dat medio 2019 met de uitvoer kan worden gestart.

Meer weten?
Mocht u meer informatie willen of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Grietje van der Hoek via 14 030 of via e-mail g.vanderhoek@nieuwegein.nl.